Kunskapsbank

Här kan hitta information inom området föräldraskapsstöd. Vi har sorterat informationen utifrån ämneskategorier. En box – en kategori.

Vi tar gärna emot tips och förslag på både kategorier och innehåll.

Mejla till social.hallbarhet.kronoberg@lansstyrelsen.se 

Stöd till adopterade och deras familjer är en viktig del av adoptionsprocessen och kan aktualiseras i alla åldrar och livsfaser.

Barns rättigheter och ett barnperspektiv är förutsättningar för hur vi kan arbeta med att säkerställa barnets bästa.

Våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld drabbar även barnen.

En separation eller skilsmässa är ofta svår, både för vuxna och barn. Som förälder behöver du samarbeta med din partner – så gott det går.

Ett jämställt föräldraskap, där båda föräldrarna deltar och gemensamt utövar omsorgen om barnet, gynnar barns hälsa och utveckling.

Det kan behövas särskilt stöd och hjälp i möte med familjer där det finns funktionsnedsättningar.

Tonårstiden innebär stora förändringar på kort tid. Samtidigt som föräldrarna måste finnas till hands och ha uppsikt över sina barn, ska tonåringen ha utrymme för att skapa sig ett eget liv. 

Att vara ny i Sverige innebär många nya saker att lära sig, att förstå och att känna till. En viktig del är att få kunskap om hur det är att vara förälder i Sverige.

Många föräldrar behöver idag stöd i att hantera skärmtid och spelande bland barn och unga.