Förebyggande av våld

Våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld drabbar även barnen.

Hjälp och stöd

Resurscentrum Heder Kronoberg

Resurscentrum Heder Kronoberg är ett mobilt stöd till yrkesverksamma som möter hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med Resurscentrum är att komplettera ordinarie skydd- och stödstrukturer och primärt vara ett stöd till yrkesverksamma som möter målgruppen. Stödet kan innebära konsultation i enskilda ärenden, kompetensutveckling i olika former och stöd vid utformande av riktlinjer och rutiner.

Kontakta resurscentrum Heder Kronoberg
E-post: resurscentrum@vaxjo.se
Telefon: 0470 – 430 40

Kvinna ler och håller ett litet barn i famnen.

Litteratur

Handbok om våld i nära relationer

Länsstyrelsen i Kronoberg har i samarbete med regionen tagit fram en handbok för alla som i sitt yrke möter våld i nära relationer. 

Handbok om våld i nära relationer för Kronobergs län (2022)

Utbildningar

Basprogram om våld mot barn – Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp.

Basprogram om våld mot barn

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en webbutbildning för personer som möter barn som bevittnat våld inom familjen. Syftet är att personal ska få mer kunskap om våldets konsekvenser och vilka behov barnen har. För mer information.

Webbutbildning om barn som bevittnat våld.

Rapporter/studier

Kartläggning av hur kommuner och regioner arbetar med föräldraskapsstöd riktat till familjer i en hederskontext.

Kartläggningen som är gjord av MFoF visar att arbetet är eftersatt i såväl kommuner som regioner.

Kartläggning av föräldraskapsstöd i hederskontext

Nationell kartläggning om föräldraskap, våld och stöd

I januari 2023 publicerades rapporten Föräldraskap, våld och stöd som Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomfört på uppdrag av regeringen. Syftet med studien var att undersöka olika former av våld mot barn, inklusive partnervåld, attityder till våld i uppfostringssyfte och risk- och skyddsfaktorer för våld. Kartläggningen visar bland annat att en fjärdedel av de svarande föräldrarna hade använt våld mot sina barn under det senaste året. Psykiskt våld och försummelse var de vanligaste formerna av våld. Studien visar också att 18 % av kvinnorna och 13 % av männen uppgav att de varit utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld i nära relation. Ta del av publikationen i sin helhet här.

Nationell kartläggning

”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt”

ECPAT har släppt en ny rapport om barns utsatthet på exposekonton. En stor del av barnen som hängs ut på kontona är väldigt unga och förövarna är många gånger äldre barn som förmått den utsatta att skicka nakenbilder. Rapporten tydliggör också att fenomenet exposekonton är nästan helt okänt bland vuxna.

Rapport om barns utsatthet på exposekonton

Rapporten Umgänge – för barnets bästa

För att göra barnens röster hörda och för att förstå de akuta och långsiktiga konsekvenserna av tvångsumgänge gav Unizon Kantar Public i uppgift att genomföra en enkätundersökning bland unga vuxna som haft umgänge med sin eller närståendes förövare som barn.
Undersökningen visar bland annat att vad som är gemensamt för dessa unga vuxna är att de som barn ofta har upplevt känslor av ångest, rädsla, sorg och frustration i samband med umgänget. Den ger också insikter om djupa spår och långsiktiga konsekvenserna som orsakats till följd av umgänget, som att 89 procent fortsätter uppleva psykiskt lidande och 44 procent fysiskt lidande i vuxen ålder till följd av umgänget under uppväxten.

Umgänge för barnets bästa.

Samtalsstöd

Våga fråga om kvinnlig könsstympning

Arbetar du inom socialtjänsten och möter flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning? Eller som riskerar att utsättas? Du är viktig i det förebyggande arbetet och i arbetet med att stötta flickor och kvinnor som utsatts. För dig finns nu ett nytt samtalsstöd som ger kunskap och guidning i att våga fråga. Samtalsstöd om kvinnlig könsstympning.

Broschyrer / foldrar

Filmer / media

Föreläsningar

Webbplatser

Länkar