Barnens bästa

Barns rättigheter och ett barnperspektiv är förutsättningar för hur vi kan arbeta med att säkerställa barnets bästa.

Hjälp och stöd

Barnahus i Kronobergs län

Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. 

I Kronobergs län ligger vårt gemensamma Barnahus centralt i Växjö.

Ett barn leker med pappersfigurer, närbild.

Broschyrer / foldrar

Föreläsningar

Föräldraansvaret utifrån barnkonventionen

Den 13 september 2018 anordnade Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg en inspirationsdag för anordnare av och ledare i föräldraskapsstöd. Föreläsningen av Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg, Region Kronoberg spelades in och kan användas fritt.

Föräldraansvaret handlar bland annat om uppfostran, utgå från barnets bästa, skapa goda förutsättningar för barnets utveckling, att anpassa föräldrastödet genom att ge råd och vägledning utifrån barnets ålder och mognad samt att företräda barnet och dess intresse i kontakten med myndigheter.

Inspelad föreläsning – Föräldraansvaret utifrån barnkonventionen

Rapporter/studier

Bris (Barnens rätt i samhället) publicerar rapporter, som belyser brister i samhället och ger förslag på förändringar som skapar förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.

Rapporterna spänner över flera olika områden, såsom våld, vuxna som dricker, pandemin, skolan, med barnet i fokus.

Rapporterna bygger på kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys.

BarnSäkert – slutrapport från forskningsstudien och blickar framåt

Varje barns rätt till en god och jämlik hälsa och utveckling och en barndom fri från våld och försummelse är utgångspunkten för arbetet som sammanfattas i denna rapport. BarnSäkert är en arbetsmodell som bygger på den amerikanska förlagan Safe Environment for Every Kid (SEEK), som har översatts, anpassats och testats för att användas inom den svenska barnhälsovården.

Slutrapport  från BarnSäkert. 

Utbildningar

Barnrätt i praktiken – Barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig till personer som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

Webbutbildningen – Barnrätt i praktiken.

Filmer / media

Litteratur

Webbplatser

Länkar