Nyheter inom föräldraskapsstöd

MBP – motorburen problematik

De senaste åren har antalet motorburna träffar ökat i Västmanland och likaså de problem som är kopplade till träffarna. Problematiken omfattar både brott och ordningsstörningar samt bidrar även till otrygghet. Polis och socialtjänst vittnar om att det inte är ovanligt att väldigt unga personer, barn i 12–13 års åldern, vistas på motorträffarna. Med anledning av detta har Länsstyrelsen Västmanland tagit fram en film som belyser problematiken med att unga personer, barn, vistas i dessa miljöer. Målgruppen för filmen är föräldrar och vårdnadshavare och materialet är tänkt att användas som information och kanske diskussionsunderlag. Film om motorburen problematik. 

Här kommer storken- med koll på föräldraskapet

Länsstyrelsen i Jönköping har i samarbete med region och kommuner tagit fram en vägledning som består av 10 samtalsträffar avsett för grupper med blivande och nyblivna föräldrar. Träffarna omfattar olika teman som spänner från graviditet och förlossning fram till det att barnet är tre år. Till vägledningen finns en låda med verktyg för att skapa delaktighet och engagemang i samtalen. Verktygen är dialogkort, filmer, poddar och bilder. Till varje träff finns även tillhörande dialogkort som är centrum i samtalet.

Materialet och mer info finns här Föräldrastödjande insatser i grupp på familjecentralen-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se)

Förälders död påverkar barns skolgång negativt

En nyligen publicerad studie visar att barn som har förlorat en förälder riskerar sämre skolresultat än andra jämnåriga. Studien pekar också på att skolan behöver ta ett ökat ansvar för att stötta elever när en förälder har dött. – Tyvärr är det stora regionala skillnader när det gäller stöd till elever som drabbas av dödsfall i familjen. Det gäller både för skolan och om man ser till stödinsatser generellt i samhället, säger Mikael Rostila, en av forskarna bakom studien. Artikel om studien.

Barnets rättigheter

Nationell uppmärksamhetsvecka – V7. – Spela roll
2022 års nationella uppmärksamhetsvecka riktar ett brett fokus på situationen för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Vad finns det för risk- och skyddsfaktorer? Hur kan omgivningen i form av till exempel skola, civilsamhälle eller socialtjänst spela roll? Under veckan hålls fyra kostnadsfria seminarier på zoom, läs mer nedan. Föranmälan sker via denna länk

Nationell vägledning Familjecentral

Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF, har tagit fram en nationell vägledning för samverkan inom en familjecentral – Samverkan för barns bästa.
Vägledningen beskriver de kända faktorer och förutsättningar som genom samverkansmodellen familjecentral möjliggör ett gott främjande och förebyggande arbete för barn och barnfamiljer.

Barnfattigdom i Sverige

Rädda Barnens rapport om barnfattigdom som publicerades i oktober visar på att nästan 200 000 barn levde i ekonomisk utsatthet år 2019 enligt Rädda Barnens mått för barnfattigdom i Sverige. Jämfört med tidigare år minskar barnfattigdomen i alla hushållskategorier förutom för barn till ensamstående föräldrar som
är utrikesfödda. Rapporten 2021 visar hur det såg ut innan pandemin påverkade barns levnadsvillkor runt om i världen.

Myndigheters arbete med barns rättigheter ska stärkas

Regeringen har tagit beslut om att kunskapslyftet för barns rättigheter ska fortsätta och fördjupas. Syftet är att höja kunskapen och stärka kompetensen bland myndigheter, kommuner och regioner så att barnkonventionen får genomslag i praktiken.

Läs mer på regeringens webbplats

Jämlikt stöd

Efter snart tre år vittnar alla delaktiga i projektet Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning samstämt om att det fört mycket positivt med sig för familjerna, barnen och professionella inom kommuner och regioner. Familjer uttrycker bland annat att oron och stressen minskat, vilket bidragit till en ökad livskvalitet för familjerna som helhet. Projektet är ett samarbete mellan NKA och Socialstyrelsen.
Läs reportaget -Alla vinner på koordinatorstöd!

Föräldraskap i Sverige fortsätter att spridas

BRIS kommer fortsatt att erbjuda gruppledarutbildningar i det samhällsorienterade föräldraskapsstödsmaterialet Föräldraskap i Sverige, för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år, i olika län under våren 2022. För information om gruppledarutbildningar föräldraskap i Sverige. Totalt så finns det nu ca 500 gruppledare i Sverige.
Digital utbildning erbjuds den 22-24 mars med uppföljande halvdag den 10:e maj.
Under hösten 2022 kommer det att hållas en instruktörsutbildning i Stockholm. För mer information/förfrågan om instruktörsutbildningen vänligen kontakta Bris eller PLUS-enheten i Stockholm.

Resultat av forskningsstudie av Föräldraskap i Sverige

Under 2019-2021 utvärderades Föräldraskap i Sverige av forskare på Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin i Stockholm. Slutrapporten av forskningen visar på resultatet att föräldrarna uppgav en ökad tillit till socialtjänsten och vården och att de i högre grad visste var de kan vända sig för hjälp och stöd efter deltagande i programmet. Fler föräldrar svarade också i enlighet med svenska lagar och riktlinjer på frågan om att kontrollera sina tonårsdöttrar efter deltagandet.
En högre tillit till viktiga samhällsinstanser som vården och socialtjänsten kan tänkas öka möjligheten att nå familjer med den vård och det stöd som samhället erbjuder. Vad gäller resultaten kopplade till uttryck av hedersrelaterade kulturer så kan det ses som en viktig preventiv insats att få föräldrar från olika kulturer att reflektera och diskutera olika normer.

Jämställt föräldraskap

Rapporten om ojämlikt uttag av föräldraledighet bland pappor
En rapport från inspektionen för socialförsäkringen uppmärksammar vilka pappor som tar ut noll eller få dagar med föräldrapenning. Vart tredje barn som föddes 2017 har en pappa som använt färre än 30 dagar med föräldrapenning. Analysen visar bland annat att det är vanligare att pappor med låg inkomst tar ut noll dagar med föräldrapenning än pappor som har högre inkomst. Det är också vanligare att utrikes födda pappor tar ut noll dagar med föräldrapenning än att inrikes födda pappor gör det.
Som extramaterial till rapporten finns statistik kommun för kommun på andel pappor som använder noll eller få dagar.

Metoder för att förebygga brott bland barn och unga

Den 28 oktober 2021 livesände Socialstyrelsen en presentation av en ny samling av metoder och arbetssätt för att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga. Samlingen omfattar 33 arbetssätt för brottsförebyggande i samverkan.
Läs mer och hitta exempelsamlingen hos Socialstyrelsen

Se höstens seminarier från TSI-satsningen

Hur gör vi barn delaktiga i strategiskt utvecklingsarbete? Vad är SOFIA-studien? och hur utformar vi tidiga insatser för barn i särskilt utsatta situationer? Nu kan du ta del av alla TSI:s seminarier från hösten.

Länk till alla seminarier

MFoF

Nya regler för föräldraskaps­presumtion från 1 januari 2022

Den 1 januari 2022 införs regler om föräldraskapspresumtioner motsvarande faderskapspresumtionen för gifta, kvinnliga par som är föräldrar och gifta föräldrar där en eller båda har ändrat könstillhörighet. Syftet med de nya reglerna är att – med utgångspunkt i principen om barnets bästa – åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering.

Här kan du ladda ner en affisch i PDF-format kring föräldraskapspresumtion som kan sättas upp i väntrum, fikarum eller på andra platser där blivande föräldrar kan söka efter information.

MFoF lanserar kunskapsportal för barnkonventionen

Webbportalen informerar om barnkonventionen för dig som arbetar med familjerätt och familjerådgivning. På uppdrag från regeringen har MFoF samlat viktig information om barnkonventionen, med särskilt fokus på dess fyra grundprinciper.

Till kunskapsportalen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.